วิสัยทัศน์   โรงเรียนเกาะยาววิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์  คุณธรรม จิตอาสา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์  โรงเรียนสีเขียว

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
      
     1. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
     3.
พัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
     4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
     5. พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพพันธกิจ
 
 • ส่งเสริม  สนับสนุนเด็กวัยเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาทุกคน
   
 • ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และสามารถดำรงตนอยู่ใน สังคมได้อย่างสันติสุข

 • ส่งเสริมให้นักเรียน  มีคุณธรรม   จริยธรรม  มีวินัยในตนเอง

 • น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

 • พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดและ ประเมินผล   ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  และความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน

 • จัดระบบการบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้เจตนารมณ์ และเป้าหมายของโรงเรียนในฝัน

 • ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ ให้เข้าใจเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีมาตรฐานวิชาชีพ ที่เป็นสากล

 • พัฒนาภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  พัฒนา แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้หลากหลาย

 • จัดระบบการใช้อาคารสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการบริหาร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด ประสิทธิผลสูงสุด

 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการจัดการศึกษา

 • ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่น

     กลับหน้าแรก